Home » Izreke » Latinske izreke

Latinske izreke

Latinske-izreke

“Spoznaj da bi vjerovao, vjeruj da bi spoznao. (Intellige ut credas, crede ut intelligas.)” Aurelije Augustin

 • Acta est fabula – Predstava je završena – Svetonije pripisuje Avgustu
 • Ad kalendas Graecas – O grčkim kalendama (nikada)
 • Ad litteram – Doslovno
 • Alea iacta est – Kocka je bačena – Svetonije pripisuje Cezaru
 • Amor vincit omnia – Ljubav sve pobjeđuje
 • Amicus certus in re incerta cernitur – Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
 • Ancoras tollere – Dići sidra; odmagliti
 • Anima candida – Čista (poštena) duša
 • Ante meridiem – Prije podne
 • Arbiter elegantiae – Sudija otmjenosti
 • Ars longa, vita brevis – Umjetnost je duga, a život kratak
 • Ars poetica – Pjesništvo
 • Asinus asinum vricat – Magarac magarca gladi
 • Audaces fortuna iuvat – Hrabrima pomaže sreća – Vergilije
 • Audiautur et altera pars – Neka se čuje i druga strana
 • Aurora musis amica est – Zora je muzama prijateljica
 • Ave Caesarae, morituri te salutant! – Zdravo, Cezare, umirući (oni koji će umrijeti) te pozdravljaju
 • Bellum omnium in omnes – Rat sviju protiv svih
 • Vene vixit qui bene latuit – Dobro je živio ko je neopažen živio – Rene Dekart
 • Bibere humanum est, ergo bibamus – Piti je ljudski, zato pijmo
 • Bovi imponere clitellas – Volu staviti samar
 • Casus belli – Povod za rat, događaj koji opravdava rat
 • Certo certius – Sigurnije od sigurnoga
 • Citius, altius, fortius! – Brže, više, hrabrije!
 • Claude os, aperi oculos! – Ćuti i gledaj!
 • Cogito, ergo sum – Mislim, dakle jesam (Mislim, dakle postojim) – Rene Dekart
 • Condicio sine qua non – Uslov bez koga je nešto nemoguće (Jedino pod tim uslovom)
 • Cornix cornici oculos non effodiet – Vrana vrani oko ne vadi
 • Cornu copiae – Rog izobilja
 • Credo ut intelligam! – Vjerujem da bih spoznao
 • Cui bono? – U čiju korist?
 • Cuiusvis hominis set errare – Svaki čovjek mora da griješi
 • Cum grano salis – Sa zrnom soli – ima skrivena poruka o kojoj treba razmisliti
 • De gustibus non disputandum est – O ukusima ne vrijedi raspravljati
 • Deus ex machina – (Bog iz mašine – doslovno zn.). Neočekivano rješenje
 • Dies diem docet – Dan dan poučava
 • Divide et impera – Zavadi pa vladaj
 • Divitiarum et formae gloria fluxa est – Krhka je slava bogatstva i zlata – Salustije
 • Dixi et salvavi animam meam – Rekoh i pobijedih svoju dušu
 • Domine, domine domine sunt – Gospodine, da li su gospođe kod kuće? (igra riječi)
 • Dulce cum utili – Ugodno sa korisnim
 • Dulce enim etiam nomen est pacis – Slatko je već i ime mir – Ciceron
 • Dum spiro spero – Dok dišem (živim), nadam se
 • Dura lex sed lex – Tvrd je zakon ali je zakon
 • Eppur si muove! – Ipak se okreće! – Galileo Galilej
 • Equi donati dentes non inspiciuntur – Poklonu se u zube ne gleda
 • Errare humanum est – Ljudski je griješiti
 • Ex nihilo nihil fit – Iz ničega ništa ne nastaje
 • Ex tempore – Odmah, smjesta
 • Experientia docet – Iskustvo poučava – Vergilije
 • Fama volat! – (Glas leti! – doslovno zn.). Vijest se brzo širi
 • Fas est et ab hoste doceri – I od neprijatelja treba učiti
 • Festina lente! – Požuri polako!
 • Fide, sed cui, vide! – Vjeruj, samo pazi kome vjeruješ
 • Finis coronat opus – Konac djelo krasi
 • Fortasse erit, fortasse non erit – Možda će biti, možda neće biti
 • Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis – Slava Bogu i na Zemlji mir ljudima dobre volje
 • Gratia gratiam parit! – Ljubav rađa ljubav!
 • Hanibal ante portas – (Hanibal je pred vratima – doslovno zn.). Nastupila je opasnost.
 • Historia magistra vitae est – Historija je učiteljica života
 • Hoc loco – Na ovom mjestu (ovde)
 • Hodie mihi, cras tibi – Danas meni, sutra tebi
 • Homo sui iuris – Samostalan, nezavistan čovjek
 • Homo homini lupus est – Čovjek je čovjeku vuk
 • Honores mutant mores – Počasti mijenjaju ponašanje (navike)
 • Id est – To jest
 • Ignoramus et ignoramibus – Ne znamo, a nećemo nikada ni znati
 • Ignorantia legis non excusat – Nepoznavanje zakona nije izgovor
 • Ignorantia nocet – Neznanje škodi
 • Imago animi sermo est – Govor je slika duše – Ciceron
 • In dubio pro reo – U sumnji treba suditi blaže
 • In rebus adversis meliora sperare memento – U nevolji ne zaboravi da će doći bolja vremena (Poslije kiše sunce sija)
 • In vino veritas – U vinu je istina
 • Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae) – Među oružjem muze ćute (nema umjetnosti za vrijeme rata)
 • Inter nos – Među nama
 • Intus, intus est Troianus equus – Unutra, unutra je trojanski konj (Opasnost je blizu)
 • Ius est ars boni et aequi – Pravo je umjetnost dobrog i jednakog
 • Ius orbitur vi – Sila sahranjuje pravo
 • Iustitia omni auro carior – Pravičnost je od svega zlata skupocjenija – Ciceron
 • Iustitia regnorum fundamentum – Pravičnost je (treba da bude) osnov vladavine
 • Lapsus calami – Omaška u pisanju
 • Lapsus linguae – Omaška u govoru
 • Lapsus memoriae – Omaška u pamćenju
 • Labor omnia facit – Rad čini sve
 • Labor omnia vincit – Rad sve pobjeđuje (u radu je spas)
 • Legalitas regnorum fundamentum – Zakonitost je temelj država
 • Leve fit, quod bene fartur, onus – Teret postaje lakši kada se spretno nosi
 • Libertati viam facere – Otvarati put slobodi
 • Lupus in fabula – (Vuk u priči – doslovno zn.). Mi o vuku,a vuk na vrata.
 • Magni nominis umbra – Sjenka značajnog čovjeka – Lukan
 • Mala herba cito crescit – Korov brzo raste
 • Malum discordiae – Jabuka razdora
 • Manifestum non eget probatione – Očiglednu stvar ne treba dokazivati
 • Manu propria – Svojeručno
 • Manus manum lavat – Ruka ruku mije
 • Mea parvitas – Moja malenkost
 • Medeis ageometretos eisito! – Niko ko ne zna geometriju, neka ne ulazi!
 • Medio tutisimus ibis – Sredinom je najbolje ići – Ovidije
 • Medium tenuere beati – Sredine se drže blaženi
 • Melius non incipient, quam desinunt – Bolje ne počinjati, nego stati na pola
 • Mens sana in corpore sano – U zdravom tijelu zdrav duh
 • Mutum est pictura poema – Slika je nijema pjesma
 • Nec Hercules contra duos – Ni Herakle (ne može) protiv dvojice
 • Noli turbare circulos meos – (Ne diraj moje krugove – doslovno zn.). Ne uznemiravaj me, ne dosađuj mi. – Arhimed
 • Nolite iacere margaritas ante porcos – Ne bacajte bisere pred svinje
 • Nomina sunt odiosa – (Imena su mrska – dosl. značenje) Imena (ne treba) pominjati
 • Non omnia possumus omnes – Ne možemo svi sve
 • Non progredi est regredi – Ne napredovati znači nazadovati
 • Non quis, sed quid – Ne ko, već šta
 • Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo
 • Nosce te ipsum – Upoznaj sebe samog – latinski prevod Sokratove misli
 • Nulla regula sine exceptione – Nijedno pravilo nije bez izuzetka
 • Nullum crimen, nullum poena sine lege – Nema zločina i nema kazne ako to nije propisano zakonom.
 • O tempora, o mores! – Čudnih li vremena, čudnih li običaja! – Ciceron
 • Omne principium difficile est – Svaki početak je težak
 • Omnia mea mecum porto – Sve svoje sa sobom nosim
 • Omnium rerum mensura homo – Čovjek je mjera svih stvari
 • Orate, ne intretis in tentationem – Molite se da ne dođete u iskušenje – Isus Hrist
 • Per aspera ad astra – Kroz trnje do zvijezda
 • Persona grata – Poželjna (draga) osoba
 • Persona non grata – Nepoželjna osoba
 • Piscem natare doces – Učiš ribu da pliva
 • Plus, minus – Više, manje (otprilike)
 • Post hoc, ergo propter hoc – Poslije ovog, dakle zbog ovog
 • Post meridiem – Poslije podne
 • Post scriptum – Poslije onoga što je napisano
 • Potentes potenter tormenta patientur – Ko se služi silom, od sile će i poginuti
 • Potins sero quam numquam – Bolje ikada nego nikada
 • Prima virtus set vitio carere – Najvažnija vrlina je biti bez mana
 • Primum vivere, deinde philosophari – Prvo živjeti, onda filozofirati
 • Primus inter pares – Prvi među jednakima po rangu
 • Procul a Iove procul a fulmine – (Daleko od Jupitera, daleko od groma!- dosl. značenje)
 • Pulsate et opekietur vobis – Kucajte i otvoriće vam se
 • Quae nocent, saepe docent – Što škodi, često uči
 • Quidquid latine dictum sit, altum viditur – Šta god se kaže na latinskom zvuči mudro
 • Quisque suorem verborum optimus interpres – Svako je najbolji tumač svojih riječi
 • Quo vadis, Domine? – Kuda ideš, Gospode? – apostol Petar uputio Hristu
 • Recta linea brevissima, recta via tutissima – Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji
 • Reliquiae reliquiarum – Ostatak ostatka
 • Repetitio mater studiorum est – Ponavljanje je majka znanja
 • Res, non verba – Djela, ne riječi
 • Res publica – Opšta (javna) stvar
 • Risu inepto res ineptior nulla est – Nema neukusnije stvari od neukusnog (neumjesnog) smijeha
 • Risum teneatis? – Možete li da se ne nasmijete?
 • Sapienti sat – Pametnome dosta
 • Sapiens homo omnia sea secum portat – (Pametan čovjek sve svoje sobom nosi – doslovno zn.). Osim znanja ništa nam nije potrebno
 • Scio sed Carthaginem necesse delere est – Mislim da Kartaginu treba razoriti (Scipio Afrikanis – rimski senator)
 • Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. – Uvijek govori istinu, ne čini zlo, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao
 • Senatus Romanus populusque – Rimski senat i narod
 • Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi – Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mjestu, živi kao onde
 • Sic itur ad astra – Dotaći zvijezde
 • Sic transit gloria mundi – Tako prolazi slava svijeta
 • Sine lingua Latina nullum inteligentia – Bez znanja latinskog jezika nema obrazovanja
 • Sine lege autem poena conscientia est – Kada nema zakona, kazna je savjest
 • Si vis pacem, para bellum – Ako želiš mir, spremaj se za rat
 • Sub rosa – (Ispod ruže – doslovno zn.). U tajnosti, u povjerenju
 • Sub voce – Pod rječju
 • Suaviter in modo, fortier in re! – U načinu blago, u suštini nepropustljivo!
 • Sunt facta verbis difficiliora – Teža su djela nego riječi – Ciceron
 • Surdo fabulam naras – Gluhom pričaš priču (uzalud mu govoriš)
 • Tabula Pythagorica – Tablica množenja
 • Tabula rasa – (Izbrisana tablica – doslovno zn.). Čistina
 • Tantum possumus quantum scimus – Toliko možemo koliko znamo
 • Tempori parce! – Štedi vrijeme!
 • Teneo te, Africa! – Držim te, Afriko! – Svetonije pripisao Cezaru
 • Tertium non datur – Trećega nema
 • Testis unus, testis nullus! – Jedan svjedok nikakav svjedok!
 • Timeo Danaos et donna ferentes – Bojim se Danajaca i kada darove nose
 • Tu ne cede malis, sed contra audentior ito – Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni – Vergilije
 • Tu quoque, Brute, mi fili? – Zar i ti, sine Brute? – Cezar
 • Ubi bene, ibi patria – Gdje je dobro tamo je domovina
 • Una hirundo non facit ver – Jedna lasta ne čini proljeće
 • Unusquisque suae fortunae faber est – Svako je kovač svoje sreće
 • Urbs aeterna – Vječni grad (Rim)
 • Usus est optimus magister – Iskustvo je najbolji učitelj – Ciceron
 • Ut ameris, ama – Da bi bio voljen, voli!
 • Ut sementem feceris, ita metes – Kako budeš posijao, tako ćeš i požnjeti
 • Vae victis – Teško pobijeđenima
 • Veni, vidi, vici – Dođoh, vidjeh, pobjedih – Gaj Julije Cezar
 • Venies sub dentem – Doći ćeš pod zub (Dopašćeš mi šaka)
 • Verba volant scripta manent – Riječi lete, ono što je napisano ostaje
 • Veritas vincit – Istina pobjeđuje
 • Vinum et pueri verices – Djeca i pijanci ne lažu
 • Virtus, non copia vincint – Pobjeđuje hrabrost, a ne mnoštvo
 • Vis legis – Sila zakona
 • Vivere est militare! – Živjeti znači boriti se! (Život je borba!)
 • Votum separatum – Izdvojeni glas
 • Vox populi, vox dei – Glas naroda je Božiji glas

 

Tagovano kao: , , , , ,
Komentari
dvorci
Pratite nas
Najnovije na Pixelizam.com
izrekeios.jpg